Velkommen Livet ved søen Livet ved åen Naturhistorier Tanken Fototeknik Links Lidt om mig

Genslyngning af åen

Forhistorien

For 150 år siden blev det naturlige afløb fra søens nordende gennem Skygge Å udrettet til en lige kanal med høje, stejle brinker. På visse kort benævnt "Bølling Sø Kanal".

Kanalen skulle afvande moseområderne for at muliggøre tørvegravning, og blev derfor jævnligt oprenset og uddybet.

Forud for etableringen af Bølling Sø i 2005 blev områderne omkring søen fredet i 2003. Af fredningen fremgik, at kanalen ved søens nordende skulle genslynges og have et mere naturligt forløb.

Der var dog ikke umiddelbart penge til projektet, så det blev først i 2016 mulig at gå i gang med arbejdet, støttet af Naturstyrelsen og Ikast-Brande kommune.

Det er er foreløbigt kun fase 1, der er blevet realiseret. Nemlig den første strækning, der løber gennem offentligt ejede arealer. Her er 650 meter kanal blevet til 950 meter slynget å. Indvielsen skete i oktober 2016.

Den anden etape går gennem privat ejede arealer, og her har lodsejerne indtil videre blokeret for fortsættelsen.

Selv om det er en forholdsvis kort strækning er det dog allerede efter 3 år tydeligt, at der er opstået nogle "nye" og spændende naturmiljøer.

Vi har ikke alene fået et fint slynget åløb med rigtige stryg men også betydelige områder, som bliver oversvømmet forår og efterår og danner en mosaik af våd eng, tuer, sump og mere stille vandområder.

For den naturinteresserede er det allerede blevet et lille paradis. Se eksempler på mine oplevelser på siden Livet ved åen.

Forarbejdet

Der arbejdes

I juni 2016 gik maskinerne i gang. Den gamle vej langs kanalen blev forhøjet og forstærket med sand.

For at give bedre fald på hele det nye åløb, skulle der laves mindre fald på den strækning der løber mellem vej og cykelsti, inden vandet løber under vejbroen.

Det betød igen, at man var nødt til at laven en helt ny bro, hvor vandløbet var løftet tættere på vejbanen.

Under arbejdet blev det normale afløb fra søen blev stoppet, og overskudsvandet ledt ad "bagvejen" gennem en gammel, ubenyttet kloakledning, der løb direkte ud i kanalen fra sydsiden.

Den 13. oktober foregik den officielle indvielse.

Klik på billeder for at se dem i fuld størrelse

Gravemaskinerne starter
Der er fældet træer og gravemaskinerne er klar. 17/6 2016.

Sand til den nye vejSand til den nye vej, som skal være højere og bredere end den gamle.

Nyanlagt samdvej
Her er den nye vej klar langs den gamle kanal nede til venstre.

Løbet langs vejen
Løbet langs vejen skal hæves. Materialerne er klar.

Vejbroen fjernes
Den gamle vejbroaf beton bliver fjernet, fordi underføringen skal hæves til højere niveau. Den overskårne bilvej anes i højre side af billedet.

Stålrøret til den nye bro samlles
Her samles de hvide stålbuer til den nye gennemføring under vejen,

Stålrøret er på plads
Underføringen er på plads og bilvejen bliver genetableret. 17/8 2016.

Stensætninger omkring broen er på plads
Sten i ålejet skal forhindre erosion af brinkerne

Der er en fin faunapassage
I den ene side etableres en tør faunapassage, især af hensyn til oddere.

Prøvegravning
En prøvegravning viser, at der ikke er langt ned til grundvandet.

Klar til gravning
Det kommende åløb er markeret med pinde. 4/7 2016

Der graves
Arbejdet skrider frem.

Mere gravnning

Nygravet åløb
Så er jordarbejdet færdigt. Det ser dog endnu ikke særlig "naturligt" ud.

De sidste dybe sving
På de sidste slyngninger bliver brinkerne meget høje og stejle for at løbet kan komme ned i niveau med den gamle kanal/Skygge Å.

Sten i bunden
Også her fores ålejet med sten for at stabilisere løbet og sikre gode levebetingelser for planter og smådyr. 4/7 2016

Planterne indvandrer hurtigt.
Knap 2 måneder senere er der allerede grønne vækster i de fugtige dele af ålejet. 26/8 2016

Åløbet fyldes hurtigt med vandKort efter at udgravningen er færdig i den østligste del af åløbet nær søen, fyldes renden med vand fra de omgivende sumpede enge.

Åen fyldes med vand

Træer i ålejet
Der er smidt store grene og småtræer i åløbet med kort afstand. Det undrede jeg mig noget over på det tidspunkt. Forklaring følger.

Den gamle kanal
Den gamle, delvist tilgroede Bøllingsø Kanal løber stadig syd for den nye sandvej.

Indvielsen

Klar til at åbne for vandet
Den officielle indvielse foregik d. 13/10 2016 med taler, fadøl og varme pølser. Her er kranen klar til at åbne for vandet.

Spærringen fjernes
Den store jernplade, der blokerede for udløbet løftes op, så vandet kan løbe ud i den nye åe.

Der er meget vand i søen
Der er så meget vand i søen, at overfaldet bliver helt oversvømmet.

De første dråber
Her pibler de første dråber ned gennem løbet mellem cykelstien og vejen.

Vandet stiger hurtigt
Vandstanden stige meget hurtigt.

God fart på st4rømmen
Der er god fart på strømmen, selv om faldet er mindre end før .

Svinget inden vejbroen
Efter det skarpe sving løber åen under nejen.

Faunapassagen
Faunapassagen ser ud til at kunne virke, som den skal.

Vand i åen
Det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig med tiden.

Vand i åen
Se, hvilke iagttagelser, jeg har gjort siden af livet ved den nye å

STARTSIDE *** Oplevelser i naturen ved Bølling Sø og den genslyngede del af Skygge Å. Beskrevet af Troels Holm *** SIDETOP